Descriere MIT

Muzeul de Istorie Turda, înfiinţat la 22 noiembrie 1943, este o insituţie de cultură de drept public, fără personalitate juridică şi se află în subordinea Consiliului Local al Muncipiului Turda. Muzeul funcţionează în clădirea monument istoric din secolul al XV-XVI-lea, denumită în literatura de specialitate “Palatul Princiar” Turda, iar  activitatea acestuia este finanţată din subvenţii de la bugetul local şi venituri proprii.

 Muzeul de Istorie Turda deţine un valoros patrimoniu, de cca 40.000 de bunuri culturale mobile, care se structurează în colecţia de preistorie, colecţia romană şi postromană, colecţia medieval-modernă şi memorialistică, colecţia etnografică şi colecţia de artă.

mai mult

 

Viziune

Muzeul de Istorie Turda este o instituţie de cultură care valorifică în mod profesionist patrimoniul din colecţiile sale şi asigură cadrul adecvat de interacţiune între vizitatori şi bunuri culturale, prin dezvoltarea unei palete largi de servicii cultural-muzeale. Orientarea spre cunoaşterea şi satisfacerea aşteptărilor publicului asigură consolidarea rolului muzeului de mediator cultural la nivelul societăţii.

Misiune

Misiunea muzeului este asumată în conformitate cu  Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice. Rolul principal al muzeului este de a conserva, cerceta-valorifica ştiinţific şi de a promova patrimoniul arheologic şi istoric din cele mai vechi timpuri (preistorie, epoca romană) până în epoca Medieval-Modernă, cu scopul cunoașterii într-o manieră plurivalentă a vieții din trecut a orașului Potaissa/Turda și împrejurimile sale, răspunzând nevoilor comunităţii de informare, instruire/educare, recrereere şi divertisment.

Obiective

Obiectivul general asumat este protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural în scopul sensibilizării, educării şi recreerii.

Obiectivele specifice sunt următoarele :

 I. Constituirea şi îmbogăţirea colecţiilor prin:

a) cercetarea arheologică şi de teren (periegheză arheologică, cercetare etnografică, arhitectonică etc.);

b) colecţionarea de bunuri culturale (prin donaţii);

c) achiziţii;

II. Păstrarea şi conservarea patrimoniului prin:

a) organizarea evidenţei de gestiune şi ştiinţifice a patrimoniului cultural deţinut în administrare (registrul de inventar, evidenţele contabile, fişele analitice de evidenţă, fototeca digitală, fişierul topografic, fişierul de depozit; constituirea şi organizarea fondurilor documentare, precum şi a arhivei generale);

b) depozitarea, conservarea, restaurarea patrimoniului deţinut, în condiţii conforme standardelor europene generale precum şi normelor elaborate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (depozitarea materialelor în funcţie de materialul constitutiv, dimensiuni, tipul de colecţie; conservare preventivă, conservare activă, restaurare);

Activităţile muzeului se structurează în programe de cercetare, evidenţă şi creşterea colecţiilor, programe de valorificare expoziţională, programe de pedagogie muzeală şi instruirea publicului larg şi programe de promovare, marketing cultural şi comunicare, acoperind o sferă largă de activităţi, iar derularea acestora permite atingerea obiectivelor asumate şi îndeplinirea misiunii muzeului.

Arheologii din cadrul muzeului fac parte din colectivul de cercetare al şantierului Castrul de la Potaissa, participând an de an la cercetările arheologice sistematice şi la valorificarea ştiinţifică a descoperirilor. Studenţii de la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureş îşi desfăşoară practica arheologică pe castru şi la muzeu, unde sunt familiarizaţi cu evidenţa primară a pieselor descoperite. Toate artefactele descoperite în castru şi pe raza municipiului Turda intră în colecţiile muzeului. Contractele de supraveghere arheologică sau de cercetare arheologică preventivă încheiate de Muzeul de Istorie Turda cu terţi, pe de o parte duc la îmbogăţirea patrimoniului muzeal şi la o mai bună cunoaştere a evoluţiei localităţii, pe de altă parte constituie o sursă importantă de realizare a veniturilor proprii.

Programul de evidenţă computerizată a patromoniului cultural mobil şi imobil vizează preluarea în gestiune scriptic şi faptic a bunurilor de patrimoniu intrate în colecţiile muzeului în cei 70 de ani de existenţă şi o mai bună cunoaştere a patrimoniului cultural din Turda.

În anul 2013 în contextul aniversării a 70 de ani de la înfiinţarea Muzeului de Istorie Turda s-a iniţiat programul unor colocvii anuale de arheologie. Prin stabilirea unor teme de interes la ora actuală în cercetarea Antichităţii clasice în România an de an au fost invitaţi specialişti de la diferite instituţii de profil din ţară (muzee, universităţi, institute de cercetare). Numărul specialiştilor care au dat curs invitaţiilor de a participa la colocviile organizate de muzeul turdean în colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi nivelul ştiinţific ridicat al comunicărilor, dovedesc interesul şi aprecierea manifestată faţă de organizatori. Temele colocviilor au fost următoarele: Oraşele Daciei romane. Urbanism şi societate (2013). Viaţa cotidiană a soldatului roman în castrele din Dacia (2014). Arta în Dacia romană între civil și cazon (2015). Viața economică în Dacia romană. Monedă și comerț (2016). În etapa următoare vom continua acest program cu noi teme de abordare.

Programul de valorificare a patrimoniului prin organizarea expoziţiei de bază a demarat în anul 2013, prin reorganizarea conceptuală a expoziţiei permanente după un concept unitar şi bine armonizat cu patrimoniul din colecţii. Întreg sistemul de expunere a fost regândit, optându-se pentru un echipament expoziţional complex din vitrine modulare moderne, prevăzute cu  sistem individual de iluminat şi cu senzori antiefracţie, în interiorul cărora au fost expuse piesele aranjate pe cuburi individuale sau în grupuri. Pentru prezentarea patrimoniului şi exemplificarea prin analogii din alte situri celebre din ţară sau străinătate s-a recurs la realizarea unor panouri explicative bine sintetizate, cu imagini de bună calitate şi texte succinte pentru fiecare temă în RO şi EN. În interiorul vitrinelor piesele sunt însoţite de etichete. Un factor de noutate, folosit tot mai mult de marile muzee, l-a reprezentat realizarea de reconstituiri, folosindu-se materiale specifice şi piese originale, şi aici ne referim, pe de o parte la sugerarea unui interior de bucătărie romană, cu prezentarea unui cuptor şi a pieselor de mobilier specifice – cu expunerea liberă a diferitelor categorii de vase ceramice, iar pe de altă parte ne referim la reconstituirea sistemului de încălzire prin hypocaustum şi realizarea unui zid după tehnica opus incertum, folosită de romani în construirea castrului de legiune de la Turda. Prin utilizarea acestor elemente care facilitează interacţiunea cu obiectul muzeal, expoziţia de bază a căpătat un  aspect modern şi atractiv, oferind şi un grad sporit de instruire şi educaţie pentru tânara generaţie. În anul 2016 a fost reorganizată și expoziția permanentă de istorie medievală și premodernă intitulată: Turda între medieval și modern. Structurată tematic şi cronologic, expoziţia prezintă evoluţia istorică a localităţi de la atestarea ei documentară (1075), până la sfârşitul secolului al XIX-lea. Cu această ocazie au fost prezentate publicului numeroase artefacte recent restaurate. Astfel, pot fi admirate tezaure monetare de valoare, vestita ceramică de Turda, unelte ale breslelor turdene, precum și sigilii administrative. De o mare diversitate sunt şi colecţiile de diplome nobiliare şi de arme. Ultima dintre colecţile amintite constituie cu siguranţă unul dintre cele mai fascinante domenii pentru amatorii de istorie, cultură şi nu numai. Pentru prima dată au fost expuse unele fragmente din inscripţia podului acoperit de peste Arieş, una dintre cele mai ingenioase construcţii de lemn din Turda, edificată în al doilea deceniu al secolului al XIX-lea. În acest nou context al expunerii pieselor de patrimoniu din perioada medievală și premodernă a fost integrat și celebrul tablou al pictorului maghiar Körösföi-Kriesch Aladár, care ilustrează momentul istoric al declarării conștiinței și a toleranței religioase în cadrul dietei de la Turda (6-13 ianuarie 1568).

Varietatea temelor abordate prin expoziţiile temporare indică preocuparea pentru satisfacerea nevoilor culturale ale unui public cât mai larg, dar în acealaşi timp se remarcă interesul pentru promovarea patrimoniului din colecţiile muzeului. Astfel, expoziţiile temporare de arheologie au avut ca scop expunerea pentru vizitatori a descoperirilor survenite cu ocazia cercetărilor preventive în oraş sau pe Traseul Autostrăzii Transilvania în apropierea Turzii, în perioada în care muzeul a fost închis publicului. Dacă Un sat  preistoric la Sănduleşti  prezintă într-o manieră modernă de expunere inventarul unei aşezări pluristratificate, cu locuirile de pe platoul Cheilor Turenilor (com. Sănduleşti), datând din neolitic, eneolitic, epoca bronzului şi epoca fierului, expoziţia Industria ceramică la Potaissa s-a axat pe prezentarea artefactelor care ilustează producţia ceramică în atelierele din Potaissa în epoca romană, care aprovizionau atât pe legionarii din castru, cât şi pe civilii din oraş. În aceşti ani, pe lângă expoziţiile de arheologie s-au organizat mai multe expoziţii de artă plastică, în vederea promovării artiştilor din zonă şi nu numai: Expoziţia comemorativă Mihai Barbu (1937-1992). Sculptură, Desen, Pictură; Pârâul sub cerul iernii şi Praguri transilvane – Cornel Vana. Pictură; Retrospectiva Victor Boldâr”, fotografie;  Drumul spiritual al Sfintei Maria -László Dániel (Ungaria), pictură;  Expoziție personală Adrian și Stanca Țop, pictură. Univers – Dumitru Popa. Artă abstactă. “Sub semnul lui 7” – Cristina Oprea. Pictură şi grafică. „Interferențe”- în colaborare cu Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN). Pictură. Ocupaţii tradiţionale din zona Valea Arieşului. Colecţia particulară  Ion Raţiu a avut ca scop identificarea unor colecţii private şi conştientizarea în rândul populaţiei a importanţei şi a rolului individual în salvarea de la distrugere a unor bunuri etnografice, care se mai găsesc în gospodăriile de pe Valea Arieşului.

În calitate de membru al Reţelei Naţionale a Muzeelor din România, Muzeul de Istorie Turda a participat până în prezent la patru ediţii ale evenimentului european “Noaptea Muzeelor”, reuşind să dubleze numărul vizitatorilor săi de la o ediţie la alta (non-consumatori de cultură şi vizitatori ocazionali), prin organizarea unor activităţi atractive. Publicul a avut ocazia să interacţioneze direct cu personaje istorice în spaţiile expoziţionale sau să participe la târguri şi scene de teatru în aer liber.

Muzeul de Istorie Turda prin proiectele organizate participă activ la programul naţional Săptămâna Şcoala Altfel. În aceşti ani, în săptămână dedicată activităţilor de educaţie non-formală muzeografii au desfăşurat o serie de activităţi pentru copii şi adolescenţi, menite să le valorifice talentele, preocupările extraşcolare şi să le dezvolte competenţele în domenii cât mai diverse. În acest sens s-au organizat mai multe ateliere didactice pentru diferite categorii de vârstă, la care au participat, conform unor planificări, copii din Turda sau din zonele limitrofe. Pentru a spori atractivitatea ofertelor muzeale de la an la an, ghidajele de specialitate în expoziţia de bază au fost înlocuite cu ghidaje teatrale, realizate de actorii Atelierului de Teatru Ioan Raţiu Turda, unde personaje istorice au relatat povestea descoperirii exponatelor din vitrine. Expoziţia Călătorie în universul Lego,  realizată în colaborare cu Asociaţia Brickenburg Cluj-Napoca a stârnit un viu interes pentru copii. Dintre activităţile desfăşurate în intervalul 2013-2016, spectacolul PLANETARIU. Constelaţiile în viziunea străbunilor tălmăcite pe înţelesul copiilor s-a bucurat de cel mai mare succes, dublându-se numărul participanţilor la şcoala altfel faţă de celelalte ediţii. Participanții au avut ocazia să privească dincolo de cer și să descopere o lume complexă, aflată într-o continuă strălucire: galaxii, planete, comete, stele.

Tot mai multe muzee organizează ateliere de pedagogie muzeală menite să faciliteze percepţia obiectului de patrumoniu. Şi Muzeul de Istorie Turda organizează diferite ateliere de pedagogie muzeală în contextul unor expoziţii, fie de arheologie sau artă plastică. Astfel, un număr semnificativ de elevi din Turda şi împrejurimi în fiecare primavară, în preajma Sărbătorilor Pascale, au prilejul descoperirii fascinaţiei încondeierii ouălor de Paşti prin intermediul tehnicii protejării fondului cu ceară de albine. Cu elevi de nivel liceal s-a realizat un atelier de crestături în lemn, cu modele inspirate de pe obiecte de artă populară românească. Graţie parteneriatului încheiat cu Clubul Elevilor din Turda s-a organizat un atelier de modelaj, unde tinerii artizani au modelat la roata olarului diferite tipuri de vase, inspirându-se după artefacte romane. Unele ateliere se adresează celor mai mici participanţi (nivel preşcolar) prin intermediul cărora aceştia sunt iniţiaţi în domeniul arheologiei. Un atelier de icoane pe sticlă a fost desfăşurat în în cadrul expoziţiei temporare Vechi icoane Transilvane, realizat în parteneriat cu cadre didactice de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul Turda”, pictori iconari de la Şcoala de Artă Populară „Victor Jarda” Cluj-Napoca şi muzeografi de la Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj-Napoca. Atelierul de gastronomie romană, organizat în colaborare cu Fundaţia Raţiu Turda cu ocazia vernisării expoziţiei Industria ceramică la Potaissa şi Şcoala altfel, a fost unul dintre cele mai complexe ateliere de pedagogie muzeală. Rolul formativ-educativ în rândul tinerei generaţii a fost asigurat prin transmiterea unor informaţii teoretice despre alimentaţia în epoca romană (denumirea plantelor şi a diferitelor alimente în limba latină, denumirile şi tipurilior de vase antice etc.) şi prin dobândirea unor abilităţi practice de a găti după reţetele antice ale lui Apicius.

În cadrul programului de promovare a patrimoniului prin activităţi de marketing cultural/alte activităţi specifice an de an derulează mai multe proiecte, menite să crească numărul vizitatorilor şi să facă cunoscut publicului larg patrimoniul cultural din colecţiile Muzeului de Istorie Turda. Tabloul, cunoscut sub titlul „Dieta de la Turda”, ce ilustrează momentul declarării  libertăţii religiei şi a conştiinţei în Transilvania la data de 13 ianuarie 1568, reprezintă un interes deosebit pentru Biserica Unitariană şi adepţii săi. De la redeschiderea muzeului în anul 2011, în luna ianuarie are loc o vizita eveniment, care readuce în fiecare an la muzeu personalităţi din ţară şi străinătate, alături de localnici.

În contextul Zilelor Municipiului Turda, începând cu anul 2014 se organizată Ziua Porților Deschise în Castrul Legiunii V Macedonica în parteneriat cu Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Printr-o serie de activități ce au ca scop pupularizarea și punerea în valoare a celui mai important sit arheologic din zonă, muzeul a reuşit atragerea unui număr important de participanți şi sensibilizarea acestora. Activitățile de pe Dealul Cetății au cuprins: vizite ghidate la ruinele castrului legionar; piesa de teatru Prâslea cel voinic și merele de aur jucată în complexul termal al castrului şi  spectacole de reenactment antic, în cadrul cărora au loc defilări ale gărzilor romane, simularea unor lupte, precum și concursuri de tir cu arcul pentru copii, finalizat cu acordarea unor premii.

În repetate rânduri s-au organizat Târguri de creații hand-made și produse meșteșugărești unde au fost expuse creații vestimentare, bijuterii și accesorii, costume populare, etc. Artizanii şi-au delectat publicul cu demonstarții de lucru.