Anunt concurs

MUNICIPIUL TURDA – MUZEUL DE ISTORIE TURDA

ORGANIZEAZĂ CONCURS

ÎN DATA DE 14 DECEMBRIE 2022, ORELE 10,00

PENTRU OCUPAREA  POSTULUI CONTRACTUAL DE EXECUȚIE VACANT DE:

 

 • MUZEOGRAF S/II                       – 1 post, durată nedeterminată

 

Condiţii specifice de participare          – studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe umaniste și arte, ramura de știință studii culturale, domeniul de licență studii culturale

– vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an

-raport de muncă cu durată normală a timpului de muncă (8h/zi)

 

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale prevăzute în HGR 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

 

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada 18 noiembrie 2022 – 06 decembrie 2022, ora 14
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 07 – 09 decembrie 2022
 • proba scrisă se va susţine în data de 14 decembrie 2022, orele 10,00
 • afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • proba de interviu se va susţine în data de 19 decembrie 2022, orele 12,00
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

Bibliografie/Tematică

 

 1. Legea nr. 311/2003, legea muzeelor şi a colecţiilor publice, actualizată;

Tematica:

Capitolul I     Dispoziţii generale

Capitolul II    Patrimoniul muzeal

Capitolul III   Clasificarea, înfiinţarea şi acreditarea muzeelor şi a colecţiilor publice

Capitolul VII Contravenţii şi sancţiuni

 

 

 

 

 1. Legea nr. 182/2000, republicată, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, actualizată;

Tematica:

Capitolul I     Dispoziţii generale

Capitolul II    Cercetarea, inventarierea şi clasarea

Capitolul III   Păstrarea, depozitarea şi asigurarea securităţii bunurilor culturale mobile

Capitolul IV   Conservarea şi restaurarea bunurilor culturale mobile clasate

Capitolul VII  Finanţarea activităţilor specifice de protejare a patrimoniului cultural naţional mobil

Capitolul VIII Organisme şi instituţii specializate

 

 1. Legea nr. 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice, actualizată;

Tematica :

Titlul I     Dispoziţii generale

Titlul II    Protejarea monumentelor istorice

Titlul III   Instituţii şi organisme de specialitate cu atribuţii în protejarea monumentelor istorice

Titlul IV   Responsabilităţile proprietarilor de monumente istorice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale

 

 1. Ordinul 2260/2008, privind aprobarea normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, actualizată;

Tematica:

Capitolul I    Dispoziţii generale

Capitolul II   Procedura de realizare a fişei monumentului

Capitolul III  Criterii de clasare a bunurilor imobile

Capitolul IV  Procedura de clasare a bunurilor imobile

Capitolul V   Procedura de declasare a bunurilor imobile

CapitoluL VI Procedura de schimbare a grupei valorice de clasare

Capitolul VII Procedura de clasare de urgenţă a bunurilor imobile

 

 1. OUG 57/2019 Codul administrativ, Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cap. III – Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia, art. 549 – 553 și art. 563 – 579.

 

Acte necesare la dosar:

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexele anunțului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

 

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15 până la data de 06 decembrie 2022, orele 14. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei.

Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

 

Afișat azi, 17.11.2022

Nr. 33668/16.11.2022